JapaneseVietnamese

Đơn hàng

Danh sách các đơn hàng đang tuyển dụng năm 2022 mới nhất hiện nay. Các đơn hàng tại trung tâm Abey đa dạng ngành nghề. Nhiều đơn hàng kỹ sư và thực tập sinh tuyển dụng với mức lương cao.